Facebook najava

Vaše podatke o javnom profilu sakupljamo samo uz vašu saglasnost koju dodelite pre nego što započnete socijalno prijavljivanje, iz društvene mreže koja se koristi za prijavljivanje na našu veb stranicu. Ovi podaci uključuju vaše ime, prezime, adresu e-pošte, link na vaš društveni medijski račun, jedinstveni identifikator, link na avatar na društvenom profilu. Ovi podaci se koriste za kreiranje vašeg korisničkog profila na našoj veb stranici. Ovu saglasnost možete u bilo kom trenutku otkazati slanjem e-maila na [email protected].

Facebook komentari

Dodali smo Dodajte komentar na Facebook-u kako bi vam omogućili komentar na našem sajtu koristeći svoj Facebook nalog. Ovaj plugin može da čuva vašu IP adresu, upisuje vaš veb pregledač, čuva i dodijeli kolačiće u svoj pregledač, ugrađuje dodatnu tragu i prati vašu interakciju sa interfejsom komentara, uključujući povezivanje vašeg Facebook naloga sa bilo kojom akcijom šta radite na interfejsu (poput “vole” nečiji komentar, odgovorite na drugi komentar), ako ste prijavljeni na Facebook. Za više informacija o načinu na koji se ti podaci mogu koristiti, pogledajte Facebook politiku zaštite podataka: https://www.facebook.com/about/privaci/update

 

Facebook Login

We collect your public profile data only from your consent that you grant before initiating Social Login, from the social network used to login at our website. This data includes your first name, last name, email address, link to your social media profile, unique identifier, link to social profile avatar. This data is used to create your user profile at our website. You can revoke this consent at any time by sending us an email at [email protected].

Facebook Comments

We embed Facebook Comments plugin to allow you to leave comment at our website using your Facebook account. This plugin may collect your IP address, your web browser User Agent, store and retrieve cookies on your browser, embed additional tracking, and monitor your interaction with the commenting interface, including correlating your Facebook account with whatever action you take within the interface (such as “liking” someone’s comment, replying to other comments), if you are logged into Facebook. For more information about how this data may be used, please see Facebook’s data privacy policy: https://www.facebook.com/about/privacy/update