Procena verovatnoće je najjače oružje kojim igrači raspolažu u borbi za profit.

Kvote koje postavljaju kladionice uvek su zavisne od procene verovatnoće koja se izražava u procentima i to za sve moguće ishode događaja.

Da bi izračunali verovatnoću kladionice moraju najpre da odrede teoretski procenat za isplatu na određeni događaj. Za izračunavanje se koriste kvote koje se postavljaju za ishode događaja.

Primer:

1 – 1,80

X – 3,00

2 – 4,50

Najpre se svi koeficijenti dele sa brojem 100 nakon čega se svi dobijeni rezultati sabiraju. Nakon toga se ukupan rezultat podeli sa 100.

Korak 1: (100/1,80 = 55,56) + (100/3,00 = 33,33) + (100/4,50 = 22,22) = 111,11

Korak 2: 100/111,11 = 90%

Dakle, kladionica vraća igračima 90% od ukupne uplate odnosno u savršenoj raspodeli novca u svakom slučaju bi imala dobit od 10%.

Sada kada imate koeficijente i teoretski procenat isplate možete da izračunate verovatnoću. Ovo se radi deljenjem procenta teoretske isplate sa svakom kvotom.

1 – 0,90/1,80 = 0,50 = 50%

X – 0,90/3,00 = 0,30 = 30%

2 – 0,90/4,50 = 0,20 = 20%